Kompetansesenter for distriktsutvikling

Evaluering|

Regjeringen varslet i St meld nr 21 (2005-06) at den ønsker å etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling. Bakgrunnen for forslaget er behovet for innhenting og spredning av erfaringer og kunnskap om hvilke tiltak som gir resultater og hvordan disse virker. I rapporten vurderes alternative tilknytningsformer for senteret, samt hvilken tilknytningsform som er best egnet. Vurderingen omfatter videre spørsmålet om bruk av styre for virksomheten. I forbindelse med arbeidet har vi sett på hvilke organisasjonsformer som er valgt for tilsvarende virksomhet. Kartleggingen viser at virksomheter som kan karakteriseres som kompetansesentre organiseres på ulike måter. Hvilke former som velges henger ofte sammen med hvilke modeller man har erfaring med innenfor den aktuelle sektoren. Det henger også sammen med hvilke valgmuligheter man har hatt og hva som har vært vanlig i den perioden den aktuelle vikrsomheten ble etablert. For alle virksomheter har faglig uavhengighet vært et poeng og dette er ivaretatt på ulike måter, både gjennom vedtekter og lovregulering. Etter Statskonsults oppfatning bør kompetansesenteret etableres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Det er viktig at det fastsettes rammer for den faglige uavhengigheten og at kompetansesenteret og departementet har en omforent oppfatning av disse rammene. Dette er spesielt viktig fordi forvaltningsorganformen kan bidra til at synspunkter og utspill fra senteret kan oppfattes som offisiell politikk. Departementet bør etablere en styringspraksis som gir senteret et reelt handlingsrom.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Tone Ibenholt, Inger Johanne Sundby
  • Statskonsult
Dokumentstudier
Observasjon