Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften

Evaluering|

Denne rapporten er del 2 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånsordningen, før og etter, forskriftsendringen som trådte i kraft i april i 2014. I 2014 ble ordningen med Husbankens startlån for vanskeligstilte på boligmarkedet endret. Vedtak av en ny forskrift for startlånet innebar en innstramning av ordningen, konkret ved at unge førstegangskjøpere ikke lenger er en uttalt del av målgruppen for startlånet. Sammenlignet med gammel forskrift omfatter startlånsordningen etter 1. 4. 2014 kun husstander med langvarige problemer med å finansiere en eid bolig. Husbanken ønsket å få gjennomført et forskningsprosjekt om kommunenes praksis i bruk av startlån og hvordan forskriftsendringen påvirker denne.

  • Husbanken
  • Kim Christian Astrup, Lars Chr. Monkerud, Marit Ekne Ruud, Kristin Aarland
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk