Kommunenes arbeid med startlånet

Evaluering|

I 2004 lånte kommunene ut 2,9 milliarder kroner i startlånmidler. Startlånet er et viktig boligsosialt virkemiddel i kommunene og et flertall av kommunene gjør en god jobb med å bistå økonomisk vanskeligstilte med å etablere seg i egen bolig. 16 prosent av kommunene hadde imidlertid ikke utlån av startlån i 2004 og flere kommuner hadde et relativt lavt omfang på utlånet. En årsak til dette tror vi er for dårlig markedsføring av ordningen og for dårlig forankring av ordningen i kommunenes ledelse. Samfinansiering med banker er et viktig element i ordningen og både banker og kommuner er fornøyde med samarbeidet. Husbanken er en god og viktig støttespiller for kommunene. Startlånet er godt etablert som et viktig boligsosialt virkemiddel i kommunene, men undersøkelsen avdekker forbedringspotensialer på flere punkter.

  • Husbanken
  • ECON analyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier