Kirkevalget 2011

Evaluering|

Del 1 undersøker og vurderer endringer av regler og tiltak ved kirkevalget 2011 og virkninger av disse, sammenlignet med 2009. Hvorvidt har regler, tiltak og måten de er iverksatt på bidratt til å innfri forutsetningen om reelle valgmuligheter. Både nominasjonsprosess til bispedømmerådet/Kirkemøtet og vekten på hensynet til holdningsrepresentativitet, regler og tiltak knyttet til presentasjon av og informasjon om kandidater – spesielt i lys av behovene utløst av preferansevalgordningen, og endringer av valgregler for menighetsråd og mulighetene for velgeren til å påvirke rådssammensetningen skal undersøkes. Denne delen skal også undersøke informasjon og veiledning om mer praktiske forhold rundt preferansevalgordningen og stemmegivning og hvordan dette setter velgeren i stand til å delta i valget. Del 1 leveres av KIFO. Del 2 skal analysere den tids- og stedsmessige samordningen av kirkevalget med det offentlige valget, og vurdere omfanget og arten av eventuelle komplikasjoner som følger av denne samordningen ved valget i 2011. Delprosjektet skal analysere dette både fra kommunenes og fra menighetenes side. Del 2 leveres av KIFO og Institutt for samfunnsforskning i fellesskap. Del 3 skal besvare spørsmålet om hvor godt informert velgerne og kirkemedlemmene er om kirkevalget 2011, hvem som deltar ved kirkevalget, og hvor godt de opplever at de er informert både om kandidatene og om praktiske sider ved det å delta i valget. Del 3 leveres av Institutt for samfunnsforskning.

  • Kirkerådet
  • Ulla Schmidt
  • Kirkeforskning, Stiftelsen
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon