KILE for husholdninger

Evaluering|

Investeringer i og driften av nettet har betydning for leveringssikkerheten for strøm, som igjen har betydning for næringsliv, helse og sikkerhet, og befolkningens velferd. For å gi incentiver til et fornuftig nivå på leveringssikkerheten, blir nettselskapene straffet økonomisk når det oppstår avbrudd. Straffen utformes som en reduksjon i inntektsrammen. Reduksjonen er basert på den estimerte kostnaden som avbruddet påfører de berørte nettkundene, de såkalte KILE-satsene. Bakgrunnen for analysen er at endringen i KILE-ordningen som trådte i kraft 1. januar 2015 ikke omfattet oppdaterte KILE-satser for husholdningene. Dagens KILE-satser for husholdninger er basert på en spørreundersøkelse fra 2002. I 2010 ble det gjennomført en ny spørreundersøkelse som ga andre resultater enn 2002-undersøkelsen. Anbefalingene fra 2010-undersøkelsen innebar imidlertid en betydelig nedjustering i KILE-satsene ved kortere avbrudd, samtidig som det var usikkerhet omkring metodikken som ble benyttet.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Silje Elise Harsem, Berit Tennbakk, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse, THEMA Consulting Group
Statistikk