Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat?

Evaluering|

Denne rapporten kartlegg korleis tre fylkeskommunar, Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag, arbeidar med å formidle søkjarar til læreplass. Kan ulik organisering forklare skilnad i resultat? Det er eit mål å auke talet på læreplassar. Målet med denne kartlegginga var dels å avdekke om det er nokre fasar i formidlings-prosessen som sviktar og dels å sjå om nokon har system som er særskilt bra. ser nærare på ulike moglege forklaringar til kvifor fylkene i ulik grad klarer å formidle læreplassar. Ein skilnad som rapporten peiker på, er at fagopplæringa i Rogaland har en sterkare posisjon enn i Østfold og Nord-Trøndelag. Dette gjeld både innad i fylkeskommunen, i næringslivet og kjem dessutan til syne gjennom den sentrale posisjonen til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Håkon Høst, Idunn Seland, Jørgen Sjaastad, Asgeir Skålholt
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk