Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet

Evaluering|

Prosjektet som er rapportert er det første store prosjektet om innvandrere og trafikksikkerhet i Norge og bygger på analyser av ulykkesstatistikk, av fokusgruppeintervjuer og av en spørreundersøkelse. Studien viser klart at innvandrere fra ikke-vestlige land med norsk førerkort har høyere ulykkesrisiko enn norskfødte med norsk førerkort, især innvandrere fra Midt-Østen og Afrika. Videre viser studien at utfordringer knyttet til bilførere fra ikke-vestlige land er å finne langs tre dimensjoner: (1) At innvandrere tar med seg kunnskap (eller mangel på kunnskap) om og holdninger til trafikksikkerhet fra sitt opprinnelsesland, og (2) At det å være i en ny setting når det gjelder kjøre- og trafikkforhold, kan gjøre det vanskelig for innvandrere å kjøre bil i Norge. (3) At føreropplæringen oppleves som problematisk av mange, og at språk er en av utfordringene knyttet til dette. Spørreundersøkelsen avdekket imidlertid små forskjeller i trafikksikkerhetsrelatert atferd, og det er dermed vanskelig å finne forklaringer på den høyere ulykkesrisikoen blant ikke-vestlige innvandrere.

  • Vegvesenet
  • Terje Assum, Susanne Nordbakke
  • Transportøkonomisk institutt
Spørreskjema
Statistikk