Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav

Evaluering|

AFI og Proba har sett på tiltaksstyringen i NAV og kartlagt hva som ligger til grunn for tiltaksbruken i NAV. I tillegg har de gjort en litteraturstudie om effekter av arbeidsmarkedstiltak, samt en registerdatabasert studie for å se på utvikling i brukerbefolkningen og tiltakssammensetningen over tid. Viktige funn er at utviklingen i tiltakssammensetningen ikke samsvarer med kunnskapen om effekter, og at en viktig årsak til dette synes å være knyttet til trekk ved tiltaksstyringen, som beskrives som lite forutsigbar og for detaljert. Resultatet av dette er at kunnskap (og behov) i mindre grad enn ønsket ligger til grunn for de beslutninger som fattes.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Knut Fossestøl, Helene Berg, Elin Borg, Audun Gleinsvik, Tatiana Maximova-Mentzoni, Eirin Pedersen
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk