Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken

Evaluering|

Programmet har pågått i perioden 2005-2010 og har omfattet: 1) statistiske analyser av innblanding i dødsulykker, 2) en omfattende spørreundersøkelse blant uhellsinnblandede førere om mobiltelefonbruk og andre distraksjonskilder, trøtthet og sovning, samt helseplager og medisinbruk, 3) analyser av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, og 4) beregning av ulike risikofaktorers bidrag til totalt antall trafikkulykker. De faktorene som bidrar mest til antall alvorlig ulykker, er høy fart, myke trafikanter, manglende beltebruk, unge mannlige bilførere, tunge kjøretøy, ruspåvirkning, sykdom, og alder over 75 år. Det er også betydelige bidrag fra flere andre faktorer, bl. a. distraksjon, trøtthet og sovning.

  • Samferdselsdepartementet
  • Fridulv Sagberg
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk