Helse- og miljøinformasjon

Evaluering|

I denne rapporten beskrives funnene fra den representative befolkningsundersøkelsen om helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som et ledd i Statens forurensningstilsyns (SFT) planlegging av en treårig kommunikasjonsinnsats for å styrke bevissthet og kunnskap i befolkningen om helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. Rapporten beskriver også funn fra fire fokusgruppeintervjuer foretatt våren 2008. Her følger et sammendrag av de viktigste funnene fra den representative undersøkelsen av befolkningen og de fire fokusgruppeintervjuene.

  • Statens forurensningstilsyn
  • John Nonseid, Sissel Motzfeldt
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier