Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Evaluering|

I rapporten evalueres effekter og implementering av en helhetlig oppfølgingsmodell av lavinntektsfamilier (HOLF-modellen). HOLF-modellen er utviklet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og består av et systematisert sett med verktøy og skjemaer som familiekoordinatorene skal bruke i sitt oppfølgingsarbeid. I evalueringen inngår 29 NAV-kontorer, hvorav halvparten har implementert LOG-modellen.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Ira Malmberg-Heimonen, Anne Grete Tøge, Marianne Rugkåsa, Knut Fossestøl, Tone Liodden, Berit Bergheim, Krisztina Gyure, Hilde Fiva Buzungu
  • OsloMet - storbyuniversitetet
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon