Gjensidig trivsel, glede og læring

Evaluering|

NOVA har på oppdrag fra BLD gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen. Ordningen ble iverksatt i 2008 som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet i Norge. I Nattergalen er studenter ved barnevern- eller sosialfagsutdanningene mentorer for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. Formålet er å styrke det kultursensitive erfaringsgrunnlaget i barnevernet, og bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. Evalueringen viser at både barn og mentorer har positivt utbytte av ordningen, og resultatene gir ifølge NOVA en klar anbefaling om at ordningen bør videreføres.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Elisiv Bakketeig, Elisabeth Backe-Hansen, Marie Louise Seeberg, Anne Solberg, Joshua Patras
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon