Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.

Evaluering|

I rapporten ser ein på korleis kommunar vurderer ønsket om ein stabil bustad opp mot ønsket om gjennomstrøyming i dei kommunale leigebustadene, med fokus på barnefamiliar. Gruppa er sett saman av familiar med svært ulike behov og føresetnader, og det er vanskeleg å beskrive ei løysing som kan fungere for alle. Innsatsen må være individuelt tilpassa. For nokre vil det være ei fattigdomsfelle å fortsette å bu i kommunal bustad over tid, men for andre vil forventningane om å kome seg ut av det kommunale bustaden skape ytterligare usikkerhet og belastning i ein allereie vanskeleg livssituasjon.

  • Husbanken
  • Kurt Elvegård, Stina Svendsen
  • NTNU samfunnsforskning
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon