Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Evaluering|

Denne rapporten er utarbeidet som en del av underlaget til Rapport fra Faglig forum,Overvåkingsgruppen og Risikogruppen som legges frem for den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 15. 04. 2010. Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen vil etter en høringsprosess og eventuelle justeringer som følge av denne, utgjøre det faglige underlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2010. Rapporten redegjør for vurderingene knyttet til de frekvensene for akutt utslipp til sjø som lagt til grunn for vurderingene av risikoen forbundet med petroleumsaktivitet i planområdet.

  • Petroleumstilsynet
  • Hermann Steen Wiencke, Willy Roed, Karianne Haver, Karianne Eidesen, Ingrid Årstad, Vidar Kristensen
  • Proactima
Statistikk