Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Evaluering|

Andre uorganiske farlige avfallstyper som oppstår i Norge utgjør relativt moderate volumer som i stor grad eksportert. Samlet utgjorde disse 68. 000 tonn i 2014 fordelt på 25 EAL koder. Behovet for avfallsforbrenning vil holde seg relativt stabilt både sett ut fra avfallsmarkedet og varme/energi-markedet.

  • Miljødirektoratet
  • Olav Skogesal, Geir Allum Sørensen, Jenny Sählin, Katja Dvali
  • Mepex Consult
Dokumentstudier
Observasjon