Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner

Evaluering|

Et overordnet mål i studien er å synliggjøre forvaltningsmuseenes og NIKUs rammebetingelser, ansvar og rolle i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner og vernede skipsfunn. Til dette kommer også rammebetingelser for formidling, kunnskapsproduksjons og forskning på forvaltningsmateriale. Studien drøfter også styrker og svakheter ved dagens organisering av kulturminneforvaltningen.

  • Riksantikvaren
  • Arne Holm, Trine Myrvold
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier