Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Evaluering|

Rapporten presenterer et forslag til en nye kriterier for båtruter i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene. Kostnadsnøkkelen brukes til å kompensere for ufrivillige variasjoner i utgiftsbehovet mellom fylkeskommunene. Møreforsking foreslår å innføre et nytt kriterium - "normerte båtkostnader" - i kostnadsnøkkelen. Det nye kriteriet tar utgangspunkt i fylkeskommunale båtruter, og beregner hva det bør koste å drifte hver enkelt båtrute hvis det legges en felles standard til grunn for rutetilbudet. Forslaget til nytt kriterium tar hensyn til at kostnadene ved å drifte en båtrute varierer med bl. a. passasjertall, lengden på båtruten og farvannstype.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Eivind Tveter, Kenneth Løvold Rødseth, Jorunn H. Rødal, Karoline L. Hoff, Harald Thune-Larsen
  • Møreforsking Molde, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Statistikk