Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012

Evaluering|

Rapporten gir en detaljert beskrivelse og en grundig analyse av praksis i UDI og UNE på området for førfølgelse basert på religion og seksuell legning. Rapporten viser at forvaltningspraksis i UDI og UNE for de to porteføljene i all hovedsak er i samsvar med den nasjonale og internasjonale rettsutviklingen på området, som antas å være i samsvar med UNHCRs anbefalinger. De anbefalingene som fremkommer i rapporten, gjelder fortrinnsvis tydeliggjøring og klargjøring av praksis, samt endring av saksbehandlingsrutiner, for å forbedre saksbehandlingen av søknadene om beskyttelse basert på religion og seksuell legning.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Cecilie Schjatvet
  • Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & co
Intervju
Dokumentstudier