For store forventninger?

Evaluering|

Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har bidratt i en slik retning – i alle fall ikke på ungdomstrinnet. Kjønn, sosioøkonomisk familiebakgrunn og innvandringsbakgrunn betyr stort sett det samme for elevenes karakterer i perioden etter at Kunnskapsløftet ble innført. I den grad det er noen endringer, går de i retning av økende ulikhet i skolen. Rapporten baserer seg på analyser av karakterene til avgangselever fra grunnskolen i perioden 2002 til 2011 og er en del av en større evaluering av Kunnskapsløftet.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Anders Bakken, Jon Ivar Elstad
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk