Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Evaluering|

Rapporten presenterer resultatene fra evaluering av SMIL-ordningens to formålsgrupper innenfor kulturlandskapstiltakene; verneverdige og freda bygninger samt andre kulturminner og kulturmiljøer. Hensikten har vært å vurdere miljøresultatene av ordningen, samt hvorvidt tiltakene har vært gjennomført på en kvalitativ god måte. Undersøkelsens resultater er også vurdert med hensyn til forbedringsmuligheter. Det er i stor grad samsvar mellom bygningstyper som er truet og de som faktisk får tilskudd, men dette varierer en del mellom kommunene. Bygningenes verneverdi tillegges stor vekt. Undersøkelsen viser også at mange kommuner kunne ønsket seg bedre kulturminnekompetanse.

  • Statens landbruksforvaltning
  • Anne Sætren
  • Norsk institutt for kulturminneforskning
Spørreskjema