Evaluering

Evaluering|

Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2013 oppfattes som en historisk milepæl og vurderes overveiende positivt av sivilt samfunn, sektormyndigheter og forskningsmiljøer. Målene for forskning og kunnskapsforvaltning nås innen utgangen av planperioden. Når det gjelder tjenesteutvikling og kompetanseheving innenfor forvaltningen og eksisterende tjenester, gjenstår en del før målene kan sies å være nådd. Tilbakemeldingen fra de involverte aktører er samstemt når det gjelder behovet for at satsningen videreføres gjennom en ny handlingsplan på lhbt-feltet. Det trengs spisset innsats framover for å utvikle og vinne erfaring med arbeidsmetoder, kompetanseheving og tjenesteutvikling på lhbt-feltet. Utviklingen av en eventuell ny handlingsplan bør skje med god involvering av underliggende etater.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Spørreskjema
Dokumentstudier