Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet

Evaluering|

Evalueringens overordnede konklusjon er at tilskuddsordningen gir viktige bidrag til å styrke driften til aktørene på feltet, samtidig som den støtter opp under viktige aktiviteter på individ-, tjeneste- og systemnivå. Evalueringen kan imidlertid ikke estimere omfanget på aktivitetene. Måloppnåelsen er også i mange tilfeller utilstrekkelig dokumentert. Evalueringen skisserer en rekke verktøy for måloppnåelse, blant annet en drøfting av sider ved ordningens formål, samt forslag til virkningskjede for ordningen. Dette kan bidra til en bedre dokumentasjon av måloppnåelsen fremover. Evalueringen konkluderer videre med at ordningens forvaltning og innretning er hensiktsmessig. Regelverket for ordningen er imidlertid omfattende og uoversiktlig og evaluator ser et behov for tydelige kriterier for forvaltning av ordningen.

  • Helsedirektoratet
  • Stine Meltevik, Kristian Boysen, Bernhard Weigel, Anne Berg, Anne Norheim
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk