Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering|

Bakgrunnen for evalueringen er at det har vært en nedgang i bruken av tilskuddsordningen og at nær halvparten av de bevilgede midlene ikke ble tatt i bruk i 2012. Situasjonen var noe bedre i 2013, men også da var tilpasningstilskuddet brukt mindre enn forventet. Formålet med oppdraget er å bidra til å frembringe ny kunnskap om hvordan tilskuddet til tilpasning anvendes og virker, og hvordan det samvirker med andre ordninger. Videre skal oppdraget gi et kunnskapsgrunnlag som kan legge til rette for en utvikling av tilskuddet gjennom å identifisere eventuelle årsaker til underforbruk, og peke på potensielle endringer som kan øke bruken av ordningen. Evalueringen har hatt følgende problemstillinger: 1. Belyse problemstillinger knyttet til underforbruk av tilskudd til tilpasning i norske kommuner. 2. Frembringe kunnskap om effektene av tilskudd til tilpasning av bolig som virkemiddel. 3. Sammenlikne bruken av tilskudd til tilpasning i Norge med tilsvarende ordning i Sverige.

  • Husbanken
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Statistikk