Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

Evaluering|

Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn er en nasjonal tilskuddsordning til sentrale organisasjoner med mål om å bidra til økt deltakelse i helsefremmede, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn, og gjennom det bidra til økt integrering. Menon Economics, på oppdrag fra Miljødirektoratet, har evaluert ordningen.

  • Miljødirektoratet
  • Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas
  • Menon Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk