Evaluering av "Strategi for forvaltning av hjortevilt"

Evaluering|

I 2009 utarbeidet Direktoratet for Naturforvaltning «Strategi for forvaltning av hjortevilt». Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om blant annet livskraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Det er få av de skisserte tiltakene som er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd. Totalt sett virker mange av de store utfordringene i forvaltning av hjortevilt likevel å være de samme i dag som i 2009. Det er blant annet fortsatt lav produktivitet i mange stammer, det er ikke åpenbart at det er mer samarbeid over kommune-, fylkes- eller landegrenser, det virker å være behov for økt samarbeid mellom grunneiere, viltpåkjørsler er omtrent på samme nivå, det er fortsatt ikke klart hva bestandsnivåene bør ligge på og vi har fortsatt utfordringer med beite- og skogskader. Vi mener det er behov for en ny strategiprosess og å iverksette tiltak for å håndtere utfordringer blant annet med viltpåkjørsler og behov for bedre koordinering.

  • Miljødirektoratet
  • Simon Pedersen
  • Menon Economics, Norskog, Høgskolen i Innlandet
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk