Evaluering av samordningsforsøket

Evaluering|

Denne rapporten er den siste i rekken av rapporter som er publisert i forbindelse med evalueringen av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Forsøkene startet opp i 2002 og ble avsluttet ved utgangen av 2005. Formålet med forsøkene har vært å samordne tjenestene i de tre etatene med tanke på å nå målet om å få flere i arbeid og aktiv virksomhet og færre på trygd og sosialhjelp. De tidligere rapporter har omhandlet de organisatoriske endringsprosessene og brukernes erfaringer med forsøkene. Denne rapporten har med utgangspunkt i kvantitative registerdata undersøkt ulike effekter av samordningsforsøkene, bl. a. om forsøkene har bidratt til målet om å få flere i arbeid og færre på trygd og sosialhjelp.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Geir Møller
  • Telemarksforsking Bø
Statistikk