Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten

Evaluering|

Dette er sluttrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøkene). Samordningsforsøkene startet opp i 2002 og ble formelt avsluttet ved utgangen av 2005. Formålet har vært å styrke samordningen av tjenestene i de tre etatene med tanke på å oppnå målsettingene om en mer brukervennlig og effektiv forvaltning samt å få flere i jobb og færre på passive ytelser. Forsøkskommunene hadde i utgangspunktet stor frihet til å utforme ulike organisatoriske samarbeidsløsninger. I rapporten har vi gruppert dem i tre hovedtyper: avgrensa team, fullskala team og fullskala avdelingsmodell. Evalueringen har foregått fra høsten 2003 og frem til nyåret 2006. I løpet av evalueringen er det produsert fire delrapporter som har tatt for seg erfaringene underveis i forsøksperioden. I denne sluttevalueringen har vi oppsummert erfaringene fra de øvrige delrapportene samt erfaringer forsøkene har høstet i den siste delen av forsøksperioden.

  • Arbeids- og velferdsetaten, Sosial- og helsedirektoratet
  • Geir Møller
  • Telemarksforsking-Bø
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon