Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter

Evaluering|

Denne rapporten presenterer en evaluering av regelverket for bruk av vannscooter i Norge, fastsatt i forskrift av 21. juni 2013, og er bestilt av Miljødirektoratet. Målet med evalueringen er å vurdere om regelverket fungerer etter sin hensikt, spesifisert i fire spørsmål: A: Ivaretar regelverket i tilstrekkelig grad miljø interessene, med spesiell vekt på natur- og friluftlivsinteresser? B: Blir de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscootere godt nok ivaretatt i forskriften? C: Er regelverket utformet slik at det er mulig å kontrollere og håndheve? D: Hvilke erfaringer med regelverket har publikum og brukere? Spørsmål D er formulert som et åpent spørsmål. Vi forstår spørsmålet som at det er ønskelig å finne ut om regelverket er brukervennlig for vannscooterbrukere og interessenter (den del av publikum som er eksponert for vannscootervirksomhet).

  • Miljødirektoratet
  • Rasmus Reinvang, Arne Follestad, Vibeke Wøien Hansen, Karin Ibenholt, Morten Kraabøl, Torkel Soma, Hogne Øian
  • Vista Analyse
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk