Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel

Evaluering|

Stortinget vedtok i 2009 å etablere et fengsel særskilt tilrettelagt for unge mellom 15 og 18 år. det ble igangsatt av fire departement: Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dette er andre av tre evalueringsrapporter om prøveprosjektet og det tverretatlige teamet. Fokus i denne rapporten er på det tverretatlige teamet.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Ida Hydle
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon