Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge

Evaluering|

NOVA har opp oppdrag fra BLD og KS evaluert prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Prosjektet ble satt i gang for å prøve ut tverrfaglige samarbeidsmodeller i 15 kommuner. Prosjektet har gått over 3 år (2008-2011), og rapporten bygger på intervjuer og spørreundersøkelse i 6 utvalgte kommuner. Evalueringen er gitt på oppdrag i samarbeid med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Aina Winsvold
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk