Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"

Evaluering|

I 2009 tok NAV Hedmark sammen med de regionale partene fra LO, NHO og KS samt Legeforeningen i Hedmark initiativ til prosjektet «Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark». Den overordnede hensikten med prosjektet var å bidra til reduksjon i sykefraværet i fylket. Oppdragsgiver ønsket primært kunnskap om hvordan virksomhetene og legene har arbeidet i prosjektets andre periode, det vil si hvilke erfaringer de hadde gjort, og hvilke resultater aktørene mente denne innsatsen har ført med seg. Det var også ønskelig å undersøke hvordan legene oppfattet prosjektets første fase, altså gjennomgangen av statistikk med NAV. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Ketil Bråthen, Berit Bakken
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk