Evaluering av prosjekt Boligtilpasning

Evaluering|

Dette er en evaluering av resultatene fra Prosjekt Boligtilpasning som ble gjennomført i 2005 av Husbanken og Rikstrygdeverket i samarbeid med tretten kommuner i Hordaland og to kommuner i Sør-Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å bidra til mer hensiktsmessige boligløsninger for personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig. Dette skulle gjøres gjennom å • utprøve nye organisasjons- og samhandlingsmodeller for boligrådgivningsfunksjonen i utvalgte kommuner i Hordaland og Sør-Trøndelag for på sikt å kunne bedre organiseringen av arbeidet rundt boligrådgivningen i hele landet • fremskaffe grunnlag for å gi innspill til videreutvikling av Husbankens og folketrygdens finansieringsordninger, gjennom å prøve ut en mer fleksibel bruk av de statlige tilskudds- og låneordningene

  • Husbanken
  • Gudrun Vik, Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim
  • Statskonsult
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier