Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging

Evaluering|

Rambøll Management har på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en følgeevaluering av programmet Tettere individuell oppfølging av personer som trenger særlig bistand for å nyttiggjøre seg arbeidsrettede tiltak (TIO-programmet). Evalueringen er gjennomført i tidsrommet 2006-2008. Evalueringen er en følgeevaluering bestående av to aspekter; et formativt aspekt og et vurderende aspekt. Det betyr at evalueringen har vært innrettet slik at fokus har vært på utvikling og læring underveis, samt en vurdering av resultater og effekter for programmet og de enkelte prosjektene. Videre har evalueringen bestått av to nivåer, et programnivå og et prosjektnivå. Rambøll Management har fokusert på begge disse nivåene, og samspillet mellom nivåene. Overordnet sett skal evalueringen kartlegge de ulike prosjektene på kommunenivå, og dokumentere hvilke tiltak/aktiviteter som er mest hensiktsmessige og effektive for deltakerne.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Grete Aspelund, Gjertrud S. Stavseng, Hilde Lerfaldet, Heidi T. Egge
  • Rambøll Management AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon