Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013

Evaluering|

Den fireårige satsingen Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 skulle utvikle og styrke skolebiblioteket i grunnskolen. Universitetet i Agder (UiA) utformet og gjennomførte programmet. NIFU har evaluert programmet. Evalueringen viser at deltakerne i hovedsak er fornøyde og mener programdeltagelsen har ført til varig endring i arbeidet. Skolene som satte seg klare resultatmål og bygde opp arbeidet rundt en enhetlig og tydelig ide, er de som i størst grad har oppnådd varige effekter av å delta i programmet. Særlig har deltakelsen ført til endringer i skolebiblioteket som arena for å fremme leselyst og å styrke elevenes leseferdighet. Skolene som har deltatt over to år ser størst endring. Resultatene for skolene som har deltatt i programmet er altså overveiende positive mens måloppnåelsen på nasjonalt nivå er lav. Målet om at halvparten av skolebibliotekarene skal ha utdanning innen skolebibliotek er ikke nådd. 29-32 % av dem som er biblioteksansvarlige i grunnskolen har en eller annen form for bibliotekfaglig utdanning i 2013. Evalueringen viser videre at det ikke har vært en økning i antall kommuner og skoler som aktivt tar i bruk skolebiblioteket i opplæringen fra 2009-2013.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Tone Cecilie Carlsten, Jørgen Sjaastad
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier