Evaluering av prikkbelastning av førerkortet

Evaluering|

Ordningen med prikkbelastning av førerkortet trådte i kraft den 1. januar 2004. Målet med denne ordningen er å hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å evaluere prikkbelastningens effekt på trafikantene i henhold til målsettinger om økt sikkerhet og færre drepte og skadde i vegtrafikken. Prikkbelastningsordningen er utformet slik at det skal være sammenheng mellom ulykkesrisiko og de overtredelser som inngår i ordningen. Ordningen skal videre være forståelig for trafikantene og lett praktiserbar for de som skal betjene systemet. Evalueringen har foregått i perioden 2004 – 2007. Denne sluttrapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet.

  • Samferdselsdepartementet
  • Trine Marie Stene, Kristian Sakshaug, Dagfinn Moe
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju
Spørreskjema
Statistikk