Evaluering av Patentstyret

Evaluering|

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) behandler og avgjør søknader om patent, varemerker og designbeskyttelse i Norge for norske og utenlandske søkere. Nærings- og handelsedepartementet har ønsket å få evaluert effektiviteten og kvaliteten i søknadsbehandlingen, informasjonsvirksomheten og håndtering av innføringen av SANT-systemet. Patentsøknadsbehandlingen, som er den viktigste funksjonen, utføres relativt effektivt og hovedsakelig med god nok kvalitet. Behandlingen av søknader om varemerke- og designbeskyttelse preges imidlertid av for lang behandlingstid og store restanser, som medfører negativ kundeopplevd kvalitet. Informasjonsaktiviteten er forbedret og kundene er rimelig godt fornøyde med forundersøkelses-aktivitetene. Patentstyret har imidlertid en vesentlig utfordring i å effektivisere saksbehandlingen og avvikle restansene på varemerke- og design. Patentstyret fremstår som mindre effektivt enn de danske patentmyndighetene, spesielt på varemerkeområdet. Målt mot det europeiske patentverket (EPO)fremstår Patentstyret som både mer effektiv, langt raskere og med en tilstrekkelig høy kvalitet

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • ECON analyse
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk