Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak

Evaluering|

Opptrappingsplanen legger vekt på at tjenestene, i tillegg til å dekke grunnleggende behov,skal bidra til å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. I tråd med dette blir brukermedvirkning framhevet. Så langt det er mulig må brukerne være aktive og ta ansvar for egen situasjon, inkludert utforming og gjennomføring av egne tiltak. For å få et mest mulig normalt liv skal det i kommunal regi, i tillegg til å dekke andre basale behov, legges til rette for at denne gruppen gis muligheter til å delta i meningsfylt aktivitet. Dersom tilbakeføring til arbeidslivet midlertidig eller permanent ikke er mulig, skal det legges til rette for deltakelse i annen meningsfylt aktivitet. Det blir pekt på at mennesker med psykiske lidelser ofte har problemer i forhold til arbeidslivet, og satsing på tiltak som kan bidra til at flere mennesker kommer i arbeid er et av tiltaksområdene innenfor Opptrappingsplanen. Hovedformålet med evalueringen er å evaluere arbeidet med Opptrappingsplanen på lokalt nivå i forhold til intensjonen om å legge til rette for at målgruppen får mulighet til å delta i meningsfylt virksomhet.

  • Norges Forskningsråd, Sosial- og helsedirektoratet
  • Solveig Flermoen
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier