Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat

Evaluering|

Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene som er tatt i bruk i forbindelse med seks tidsavgrensede forsøk, omfatter både interne stykkpris- og bonusbaserte ordninger. I tillegg omfatter de tre eksterne resultatbaserte avlønningsformer. De eksterne ordningene omfatter flere ulike elementer av interesse: (i) to av tiltakene representerer nye formidlingskonsepter, (ii) alle tre etablerer en grunnpris basert på anbudskonkurranse og (iii) alle tre bygger på en bonusbasert finansieringsmodell. Det tas i bruk ulike metodiske innfalsvinkler for å belyse effekten av ordningene. Tidligere er det publisert en arbeidsrapport som i hovedsak bygger på kvalitative intervjuer i utvalgte fylker (Møller 2004). I den herværende rapporten samles det inn kvantitative data fra spørreundersøkelser blant brukere av Aetat og deltakere på de eksterne ordningene, samt at det hentes betydelig mengder informasjon fra Aetats ARENA-register.

  • Arbeidsmarkedsetaten
  • Trond Erik Lunder, Knut Løyland, Geir Møller, Joar Sannes
  • Telemarksforsking Bø
Statistikk