Evaluering av Norsk Akkreditering

Evaluering|

Nærings- og handelsdepartementet gjennomførte i 2010 evaluering av Norsk akkreditering. Det overordnede formål med evalueringen var å få informasjon om forvaltningen av den norske akkrediteringsordningen. Evalueringen gir en vurdering av om de midler som stilles til rådighet for Norsk akkreditering utnyttes effektivt og målrettet. Evalueringen fokuserer særlig på om organiseringen av Norsk akkreditering er hensiktsmessig og bidrar til måloppnåelse, etatens evne til å tilpasse seg endringer på sitt ansvarsområde og etterlevelse av krav til intern kontroll.

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • PricewaterhouseCoopers
Intervju
Dokumentstudier