Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Evaluering|

Statskonsult har evaluert Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Krafttaket ble iverksatt av regjeringen i 2001 med sikte på å styrke eldre arbeidstakeres muligheter i arbeidslivet og stimulere til lengre yrkeskarrierer. Senter for seniorpolitikk (SSP) ble utpekt til å koordinere krafttaket. Krafttaket ble organisert som et samarbeid mellom SSP, arbeidslivets organisasjoner og statlige etater. Det femårige prosjektet ble formelt avsluttet 31. 12. 05, men krafttaksarbeidet er foreløpig blitt videreført i 2006. Gjenstand for Statskonsults evaluering har vært å kartlegge hva som er gjennomført i krafttaksperioden og om krafttaket har bidratt til å nå de fastlagte målene gjennom iverksatte tiltak. Videre blir det vurdert hvilke deler av arbeidet det er hensiktsmessig å arbeide videre med.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Statskonsult
Intervju
Dokumentstudier