Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere

Evaluering|

Rapporten oppsummerer evalueringen av den nasjonale strategien for videreutdanning av lærere "Kompetanse for kvalitet". I sluttrapporten gis en vurdering av i hvilken grad satsingen har virket når det gjelder målet om å øke lærenes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Lars Klewe
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon