Evaluering av Mental helse kompetanse

Evaluering|

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SINTEF Helse høsten 2008 gjennomført en evaluering av Nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse. Senteret, som fikk navnet Mental Helse Kompetanse, har vært et 3-årig prosjekt, organisatorisk tilknyttet brukerorganisasjonen Mental Helse Norge, lokalisert i Skien. Evalueringen vurderer senterets innhold og måloppnåelse, samarbeid utad, dets organisering og faglige ressurser, gir innspill til vurdering av kostnad-nytte og anbefalinger i forhold til videre drift.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Marian Ådnanes, Reidun Norvoll, Tarald Rohde
  • SINTEF Helse
Intervju
Dokumentstudier