Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet

Evaluering|

Det grunnleggende spørsmålet evalueringen skal gi svar på er om kvalifiseringsprogrammet bidrar til å nå de mål som er satt, spesielt om programmet bidrar til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Evalueringen skal kartlegge hvorvidt kvalifiseringsprogrammet som helhet har hatt den tilsiktede virkning når det gjelder målet om arbeidsdeltakelse. Den skal samtidig kartlegge implementering og effekter underveis før programmet er gjennomført på landsbasis, bl. a. ved å utnytte den tallmessige variasjonen i implementeringen mellom kommuner/kontorer. Denne evalueringen kan ikke gi pålitelige svar på hva som er kvalifiseringsprogrammets effekter for dem som har deltatt. En effektevaluering er planlagt i 2012-2013.

  • Arbeidsdepartementet
  • Angelika Schafft, Øystein Spjelkavik
  • Arbeidsforskningsinstituttet
Intervju
Dokumentstudier