Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004

Evaluering|

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning AS gjennomførte i perioden 2001-2004 en følgeevaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Formålet med evalueringen var å undersøke i hvilken grad programmet gav resultater som var i svar med intensjonene, samt å belyse årsakene til at programmet lyktes eller mislyktes med å nå de ulike målene.

  • Utdannings- og forskningsdepartementet
  • Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Sveinung Skule
  • Samfunns- og næringslivsforskning, Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier