Evaluering av kompetanseløftet 2015

Evaluering|

Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet har som mål å sikre den nødvendige rekruttering og kvalifisering for å dekke de krevende og økende oppgavene i den kommunale omsorgssektoren i årene framover. Sosial- og helsedirektoratet bestilte i 2007 en evaluering av Kompetanseløftet for perioden 2006 til 2011. Det har kommet flere underveisrapporter. Denne første underveisrapporten har som formål å: -Evaluere i hvilken grad tiltakene i handlingsplanen samlet og hver for seg fører til oppfyllelse av mål og måltall. -Evaluere sentrale helsemyndigheters monitorering av måloppnåelse, herunder vurdere bruk av datakilder og datakildenes kvalitet.

  • Helsedirektoratet
  • Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss, Per Olaf Aamodt
  • NIFU STEP
Statistikk