Evaluering av karriereveiledning i mottak

Evaluering|

Opinion har fått i oppdrag av Kompetanse Norge å evaluere utprøvingen av karriereveiledning som er satt i gang ved fem integreringsmottak og ett ordinært asylmottak. Evalueringen skal vurdere gjennomføring, samarbeid og utbytte av karriereveiledningsaktivitetene ved minst to integreringsmottak og ett ordinært mottak i løpet av perioden 02. 12. 16 - 30. 05. 17. Hovedmålet med karriereveiledningen er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie. Evalueringen skal kartlegge hvordan karriereveiledningen gjennomføres og fungerer, hvordan flyktningene opplever tilbudet og hvordan tilbudet eventuelt kan forbedres.

  • Kompetanse Norge
  • Opinion
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon