Evaluering av jobbfokus

Evaluering|

Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, som er blitt kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, Telemark og Sør-Trøndelag, som trenger formidlingsbistand utover det Aetat ordinært tilbyr. Spesielt legges det vekt på individuell oppfølging i det metodiske opplegget. Tanken bak forsøket er å utvikle og etablere en utvidet formidlingstjeneste til langtidsledige og yrkeshemmede internt i Aetat. Samtidig ønsker man gjennom forsøket også å gi et grunnlag for å sammenlikne Aetats formidlingsinnsats med eksternt innkjøpte formidlingstjenester, som for eksempel Kjøp av formidlingsrettede arbeidssøkertjenester (KAT). Forsøkets hovedmål er at arbeidssøkere skal komme raskere ut i jobb. Utvidet formidlingsbistand skal være et supplerende tilbud fra Aetat på lik linje med andre tjenester/tiltak.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Mary T. Heian, Knut Løyland, Geir Møller, Joar Sannes
  • Telemarksforsking-Bø
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon