Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005

Evaluering|

FRAM er et ledelses- og strategiutviklingsprogram rettet mot små og mellomstore bedrifter. Programmet ble utviklet og igangsatt i 1992 av SND. FRAM har senere blitt utviklet til flere varianter: FRAM S (store bedrifter) FRAM L (Små bedrifter) FRAM Si (erstattet FRAM L/S fra 2005), FRAM A (landbruk), FRAM E (nyetablerte bedrifter). De ulike variantene bruker for en stor del den samme systematikken, og har i stor grad de samme temaer, men tilpasset ulike typer bedrifter. iVel var et pilotprosjekt som ble utprøvd i 2004 og 2005. iVel er rettet spesielt mot innovasjonsprosessene i bedriftene, og er metodisk forskjellig fra FRAM. FRAM-programmet må betegnes som et omfattende program. I perioden 1997-2005 deltok 2278 bedrifter. Ressursbruken i perioden 1999-2005 fra Innovasjon Norge var på 234 mill kr. iVel-piloten var et forsøk av langt mindre omfang. Denne evalueringen fokuserer på disse tiltakene i perioden 1997-2005. Formålet med evalueringen er å vurdere om tiltakene har bidratt til å nå målsettingene for bedriftene, dokumentere effektene, vurdere ulike sider ved organiseringen og gi innspill til forbedring.

  • Innovasjon Norge
  • Torjus Bolkesjø, Knut Vareide, Geir Møller, Per Ingvar Haukeland
  • Telemarksforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk