Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015

Evaluering|

Rambøll gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen. Forsøket ble gjennomført første gang våren 2012 og er siden videreført og utvidet. Skolene som er med i forsøket, er aktive brukere av IKT i opplæringen og har selv meldt sin interesse for å delta. Forsøket innebærer at elevene har tilgang til Internett, men de har ikke lov å bruke Internett til å kommunisere med andre under eksamen. Elevene som deltar i forsøket får samme eksamensoppgave som elevene som ikke deltar. Våren 2014 fikk elever ved 54 skoler bruke Internett på eksamen i utvalgte fag. Elever og lærere som deltok i forsøket, er i det store og hele positive til eksamen med tilgang til Internett. Forsøket avsluttes i 2015 og sluttrapport fra evalueringen av forsøket vil foreligge høsten 2015. Sluttrapporten vil se på utviklingen og sammenfatte resultatene for de fire årene forsøket har pågått. Delrapporten presenterer resultatene for 2014.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon