Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning

Evaluering|

Forskningsrådet oppnevnte i februar 2012 et ekspertpanel som fikk i oppdrag å evaluere de to handlingsrettede programmene UTDANNING 2020 og PRAKSISFOU. Panelets rapport er et viktig innspill til arbeidet med å utvikle Forskningsrådets programmer på utdanningsfeltet, både med tanke på vitenskapelig kvalitet og med tanke på forskningens relevans for forvaltning og praksis. Rapporten vil også være et viktig grunnlag for Forskningsrådets videre dialog med Kunnskapsdepartementet, forskningsmiljøene og utdanningssektoren for øvrig.

  • Norges Forskningsråd
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Dokumentstudier